لیست مزایده عمومی

شماره مزایده
آگهی مزایده موضوع مزایده  نوبت دانلود فایل و ضمائم  مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد
99/126 دانلود آگهی
آهن آلات اسقاطی اول دانلود اسناد مرتبط 1399/11/08 1399/11/15

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۳۹